Najłatwiejszy sposób na uporanie się z bieżącymi sprawami

eStickNotes jest najłatwiejszym sposobem na uporanie się z bieżącymi sprawami. Niezależnie od tego czy planujesz urlop, udostępniasz drugiej osobie listę zakupów, czy zarządzasz wieloma projektami w pracy, eStickNotes jest po to, aby pomóc Ci wykonać wszystkie osobiste i zawodowe zadania.

Dowiedz się więcej Rozpocznij za darmo

Regulamin Serwisu

Esticknotes.pl

§ 1

Definicje
 1. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Konto – konto Użytkownika w Serwisie.
 3. Konto Lite – bezpłatna funkcja Serwisu, dzięki której Użytkownik, identyfikowany za pomocą adresu e-mail, może skorzystać z niektórych (wskazanych w Serwisie) funkcji Serwisu lub z funkcji w ograniczonym względem Konta Pro (wskazanym w Serwisie) zakresie.
 4. Konto Pro – odpłatna funkcja Serwisu, dzięki której Użytkownik, identyfikowany za pomocą adresu e-mail, może skorzystać z wszystkich funkcji Serwisu.
 5. Wersja Biznes – wersja Konta Pro, dzięki której Usługobiorca może tworzyć i zarządzać zależnymi kontami stworzonymi dla Użytkowników zależnych.
 6. Projekt - główna jednostka w Serwisie w ramach, której można sporządzać listy Zadań, tworzona przez Użytkownika.
 7. Zadania - zadania tworzone przez Użytkownika w poszczególnych Projektach.
 8. Serwis - serwis internetowy Esticknotes.pl dostępny pod adresem: pl, umożliwiający Użytkownikom w szczególności tworzenie Projektów oraz Zadań, a także zarządzanie nimi oraz współpracę z innymi Użytkownikami przy ich realizacji.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu.
 10. Usługodawca – M2DEV T. Jankowski, P.Nowak Spółka Jawna z siedzibą w Dopiewie (62-070), ul. Ks. A. Majcherka 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000248861, posiadająca NIP 9721128309, REGON 300227243, e-mail: biuro@m2dev.pl będąca dostawcą Serwisu.
 11. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z Serwisu będący stroną umowy z Usługodawcą.
 12. Użytkownik zależny – użytkownik zależny od Usługobiorcy, który stworzył dla niego konto w Serwisie w ramach Wersji Biznes.
 13. Użytkownicy – wszyscy użytkownicy Serwisu, zarówno Usługobiorcy jak i Użytkownicy zależni.
 

§ 2

Informacje ogólne
 1. Niniejszy dokument stanowi jednocześnie regulamin usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami polskiej ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Na podstawie Regulaminu Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców, zarejestrowanych w Serwisie, usługę prowadzenia Konta.
 3. Pełen opis funkcji dostępnych w Serwisie znajduje się w Serwisie.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie w Serwisie jakichkolwiek treści bezprawnych.
 

§ 3

Wymogi techniczne
 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail, a dla dokonania płatności w Serwisie – także internetowe konto bankowe.
 2. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 

§ 4

Konta w Serwisie
 1. W celu skorzystania z funkcji Serwisu należy założyć w nim odpowiednie Konto.
 2. Użytkownicy mogą umieszczać w Serwisie dowolne pliki, w tym bezpośrednie linki do stron internetowych, z zastrzeżeniem postanowień 2 ust. 4 Regulaminu oraz postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będącej załącznikiem do Regulaminu.
 3. Limit rozmiaru pojedynczego pliku umieszczanego w Koncie, a także łączny rozmiar przechowywanych przez Użytkownika w Koncie treści wskazane są w Serwisie – z podziałem na poszczególne Konta dostępne w Serwisie.
 4. Użytkownik może skorzystać z wewnętrznego komunikatora (chat), dostępnego w Serwisie. W takim przypadku dane Użytkowników takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz treści związane z tym zadaniem, będą widoczne dla innych Użytkowników pracujących wspólnie nad zadaniem.
 5. Użytkownicy mają możliwość współdzielenia Projektów oraz Zadań.
 6. W zależności od wybranej opcji, Użytkownikowi mogą zostać przesłane, drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego konta w Serwisie, wiadomości przypominające o zbliżających się terminach.
 

§ 5

Konto Lite
 1. W momencie potwierdzenia woli założenia Konta Lite w Serwisie, zostaje zawarta między Usługobiorcą a Usługodawcą umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu właściwych dla Konta Lite, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi dostępu do Konta Lite, wysyłając e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: bok@esticknotes.pl lub korzystając z odpowiedniej funkcji w Serwisie.
 

§ 6

Konto Pro
 1. Usługobiorca może również założyć w Serwisie odpłatne Konto Pro lub przejść z Konta Lite na Konto Pro na zasadach wskazanych w § 8.
 2. Koszt prowadzenia Konta Pro wskazany został w Serwisie.
 3. W momencie potwierdzenia woli założenia Konta Pro zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowa na czas określony o świadczenie usług w ramach Serwisu właściwych dla Konta Pro na okres 1 miesiąca lub 12 miesięcy pod warunkiem dokonania płatności za usługę.
 4. Konto Pro zostanie uruchomione niezwłocznie pod otrzymaniu pierwszej lub całej płatności za korzystanie z usługi w zależności od sposobu rozliczeń wybranego przez Usługobiorcę.
 5. W ramach Konta Pro Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu, w tym wszystkich funkcji Konta Lite.
 6. W przypadku usunięcia Projektu w Koncie Pro, Użytkownik ma możliwość odzyskania danych w okresie nieprzerwanego korzystania z konta w wersji PRO od dnia usunięcia Projektu.
 

§ 7

Wersja Biznes
 1. Usługobiorca może przełączyć w Serwisie swoje Konto Pro w Wersję Biznes dzięki czemu może tworzyć Konta Pro dla Użytkowników zależnych.
 2. Użytkownicy zależni pochodzący od tego samego Usługobiorcy mogą przydzielać Zadania do wykonania innym Użytkownikom zależnym.
 3. Usługobiorca korzystający z Wersji Biznes jest obowiązany poinformować Użytkowników zależnych o zasadach dotyczących korzystania z Serwisu, mających zastosowanie do działań podejmowanych przez nich w ramach Serwisu.
 4. Usługobiorca jest odpowiedzialny za działania Użytkowników zależnych pochodzących od niego jak za działania własne.
 

§ 8

Płatności i rozliczenia
 1. Płatność z tytułu korzystania z Konta Pro, w zależności od wyboru dokonanego przez Usługobiorcę w Serwisie, może zostać dokonana w formie: - jednorazowej płatności za x miesięcy z góry
 2. Płatności można dokonać za pośrednictwem platformy płatniczej Dotpay dostarczanej przez Dotpay S.A. 30-552 Kraków (Polska), ul. Wielicka 72, NIP 6342661860, nr REGON 24077025500000, nr KRS 0000296790.
 3. Ze względu na specyfikę metody płatności dostępnej w Serwisie, .
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę faktur drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy przypisany do Konta.
 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy Dotyczące wyłącznie Usługobiorcy będącego Konsumentem
 1. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż określone w ust. 2, w terminie 14 dni od zawarcia poszczególnej umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 3 .
 1. Konsument nie może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia należy poinformować Usługodawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy, poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone m.in. przy użyciu formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, lub za pomocą innego dowolnego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać wysłane Usługodawcy na właściwy adres: KS. A. Majcherka 29, 62-070 Dopiewo lub drogą elektroniczną na adres e-mail bok@esticknotes.pl, w zależności od tego, na jaką drogę złożenia oświadczenia o odstąpieniu zdecyduje się Konsument. Dla zachowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy jego wysłanie przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a Usługodawca niezwłocznie zwraca Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne, bezkosztowe dla niego, rozwiązanie.
 

§ 10

Reklamacje
 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Serwisu należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: bok@esticknotes.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie:
 3. 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Usługobiorcy będącego Konsumentem,
 4. 30 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Usługobiorcy nie będącego Konsumentem.
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 6. Internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution) developed by the European Commission, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN.,
 7. Mediacji prowadzonych przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 8. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 9. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 

§ 11

Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcy podczas rejestracji w Serwisie jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych wprowadzonych przez Usługobiorcę, dotyczących osób innych niż Usługobiorca, a więc przede wszystkim danych związanych z kontami Użytkowników zależnych w Wersji Biznes, a także danych wprowadzanych w Projektach i Zadaniach następuje na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Administratorem danych osobowych w stosunku do tych danych jest Usługobiorca.
 3. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Serwisie.
 

§ 12

Zmiana Regulaminu
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:
 2. Dostosowywaniem Serwisu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za jej pośrednictwem;
 3. poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
 4. zmianą funkcjonalności usług;
 5. zwiększeniem konkurencyjności Serwisu;
 6. zmianą kosztów utrzymania Serwisu.
 7. Komunikat o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, umieszczony w Serwisie i pozostanie on widoczny co najmniej do pierwszego zalogowania się w Serwisie przez Użytkownika po umieszczeniu tego komunikatu.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom po wyświetleniu komunikatu, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się, że akceptuje je.
 9. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien poinformować o tym Usługodawcę co będzie się wiązać z rozwiązaniem umowy z dniem wejścia w życie regulaminu w nowej wersji.
 

§ 13

Zastrzeżenia  
 1. Usługodawca zastrzega, że mogą wystąpić przerwy lub zakłócenia w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu Serwisu spowodowane naprawą, modernizacją, Serwisu.
 2. Usługodawca dokłada starań aby przerwy techniczne w działaniu Serwisu były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.
 3. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy (w tym z tytułu utraconych korzyści) względem Usługobiorcy nie będącego Konsumentem jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Usługodawcę od Usługobiorcy za miesiąc,w którym nastąpiło zdarzenie będące przedmiotem roszczenia. W przypadku wniesienia opłaty rocznej przez Usługobiorcę wynagrodzenie miesięczne na potrzeby niniejszego ustępu oblicza się proporcjonalnie dzieląc wniesioną opłatę na 12 miesięcy.
 4. Usługodawca ma prawo do wykorzystania nazwy oraz logotypu Usługobiorcy nie będącego Konsumentem na swoich stronach internetowych oraz w swoich materiałach promocyjnych w celu wskazania, że Usługobiorca korzysta lub korzystał z Serwisu, chyba że Usługobiorca sprzeciwi się temu.
 

§ 14

Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca komunikuje się z Usługobiorcami w języku polskim.
 2. W przypadku ewentualnych sporów sądowych z Usługobiorcą niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) M2DEV T. Jankowski, P. Nowak Spółka Jawna, KS. A. Majcherka 29, 62-070 Dopiewo e-mail: bok@esticknotes.pl –   Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: … –   Data zawarcia umowy: … –   Imię i nazwisko Konsumenta: … –   Adres Konsumenta: … –   Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) –   Data: … Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („Umowa”) zawierana pomiędzy Usługobiorcą zwanym dalej „Administratorem”, a M2DEV T. Jankowski, P. Nowak Spółka Jawna z siedzibą w Dopiewie (62-070), ul. Ks. A. Majcherka 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000248861, posiadająca NIP 9721128309, REGON 300227243, zwaną dalej „Przetwarzającym”, o następującej treści:  

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Umowa jest zawierana w związku z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie usługi na podstawie Regulaminu Serwisu Esticknotes.pl  („Umowa główna”).
 2. W oparciu o Umowę, tj. na zasadach oraz w zakresie w niej wskazanych, Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe wprowadzane przez siebie do Serwisu Esticknotes.pl, w tym  Użytkowników zależnych („Dane”), a Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania Danych w granicach określonych Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
 4. Postanowienia odnoszące się wprost do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”), zaczną być stosowane od 25 maja 2018 r.
 

§ 2

OŚWIADCZENIA STRON
 1. Administrator oświadcza, że posiada status administratora danych osobowych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do Danych.
 2. Administrator oświadcza, że posiada właściwe podstawy przetwarzania Danych, a powierzenie Danych Przetwarzającemu nie naruszy praw osób trzecich.
 3. Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych będą zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy.
 4. Przetwarzający zapewnia, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa, zwłaszcza przez art. 32 RODO, zgodnie z którym Przetwarzający wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 

§ 3

ZAKRES PRZETWARZANIA
 1. Przetwarzanie Danych przez Przetwarzającego będzie następować wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej.
 2. Na podstawie Umowy Przetwarzający będzie przetwarzał wyłącznie tzw. dane zwykłe, tj. nie podlegające dodatkowym regulacjom.
 3. Administrator zobowiązuje się nie przekazywać danych:
 1. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne,
 2. ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,
 3. ujawniających przynależność do związków zawodowych,
 4. genetycznych,
 5. biometrycznych,
 6. dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby.
 

§ 4

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
 1. Przy przetwarzaniu Danych Przetwarzający zobowiązuje się wdrożyć wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa (także przez RODO), w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Wdrażając odpowiednie środki, Przetwarzający uwzględni stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Przetwarzający w miarę możliwości pomoże Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO - jeśli w danym przypadku ciążą one na Administratorze.
 3. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Przetwarzający pomoże Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, jeśli w danym przypadku ciążą one na Administratorze.
 4. Przetwarzający może skorzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (zwanego dalej „Kolejnym przetwarzającym”), tylko za uprzednią szczegółową lub ogólną pisemną zgodą Administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody, Przetwarzający poinformuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych Kolejnych Przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
 5. Administrator wyraża zgodę na „podpowierzenie”, powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych na podstawie Umowy następującym Kolejnym przetwarzającym:
- KEI.PL Dziedzic Pasek Przybyła sp. j., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków -
 1. W umowie z Kolejnym przetwarzającym Przetwarzający zobowiąże go do przestrzegania tych samych obowiązków ochrony danych, które w Umowie zostały nałożone na Przetwarzającego. Obowiązki te obejmować będą w szczególności zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
 2. Jeżeli Kolejny przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego Kolejnego Przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
 3. Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich – w sytuacji, gdy takie obowiązki ciążą na Administratorze.
 4. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 7, Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów prawa Unii Europejskiej lub polskich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących ochrony danych.
 

§ 5

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY
 1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy głównej.
 2. Przetwarzanie Danych następuje w czasie obowiązywania Umowy.
 3. Z chwilą rozwiązania Umowy, Przetwarzający usunie lub zwróci Administratorowi (zależnie od decyzji Administratora) wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego lub europejskiego, jak również postanowienia Umowy głównej.